PRIVACY- en COOKIEVERKLARING

Als commerciële onderneming verwerkt VONWOOD B.V. (hierna: 'VonWood' of 'wij') persoonsgegevens, altijd met het oog op uw privacy. Het begrip 'persoonsgegevens' omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Dit privacy- en cookiebeleid legt uit hoe VonWood omgaat met uw persoonlijke gegevens, wat uw rechten zijn met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we verzamelen, hoe u die rechten kunt uitoefenen en waar u uw vragen kunt stellen. Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle vormen van gegevensverwerking door of namens VonWood.

EU-verordening 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming) kwalificeert ons als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Hieronder vindt u onze contactgegevens, waaronder het e-mailadres waarnaar u uw privacygerelateerde vragen kunt sturen:

VonWood B.V.
IJsbaanpad 2
1076 CV Amsterdam
privacy@vonwood.com

Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • We kunnen de volgende (categorieën van) persoonsgegevens verwerken van gebruikers van ons platform en hun contactpersonen:
 • naam- en adresgegevens (naam, voornamen, initialen, titels, geslacht, adres, postcode, woonplaats) zoals verstrekt door de gebruiker;
 • andere contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie) en interessegebieden zoals verstrekt door de gebruiker, evenals informatie over contactmomenten zoals geregistreerd door VonWood;
 • gegevens verkregen uit een openbare bron (zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel);
 • gegevens voor het berekenen en registreren van vergoedingen en uitgaven, het verrichten van betalingen en het innen van vorderingen, met inbegrip van het bankrekeningnummer dat door de gebruiker is verstrekt;
 • andere gegevens van gebruikers waarvan de verwerking vereist is op grond van of noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

VonWood kan de volgende (categorieën van) persoonsgegevens verwerken van personen van wie wij producten of diensten kopen of die voor hen werken leveranciers:

 • contactgegevens (naam, voornamen, initialen, titels, geslacht, adres, postcode, woonplaats) zoals verstrekt door de leverancier;
 • andere contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie) zoals verstrekt door de leverancier;
 • gegevens voor het plaatsen van bestellingen of het kopen van diensten; het berekenen en registreren van vergoedingen en uitgaven en het verrichten van betalingen, met inbegrip van het bankrekeningnummer zoals verstrekt door de leverancier;
 • andere gegevens van leveranciers waarvan de verwerking vereist is op grond van of noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

We kunnen de volgende (categorieën van) persoonsgegevens verwerken van sollicitanten en werknemers:

 • contactgegevens (naam, voornamen, initialen, titels, geslacht, adres, postcode, woonplaats), zoals verstrekt door de sollicitant of werknemer;
 • andere contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie), zoals verstrekt door de sollicitant of werknemer;
 • bankrekeningnummers en reiskosten (reisafstand), zoals verstrekt door de sollicitant of werknemer;
 • nationaliteit en geboortedatum, zoals verstrekt door de sollicitant of werknemer;
 • beschikbaarheid, cv en arbeidsverleden (kopieën van diploma's, certificaten, referentiebrieven), motivatiebrief;
 • referenties zoals verstrekt door de sollicitant of de referent, gegevens over de functie waarvoor de kandidaat heeft gesolliciteerd, notities over sollicitatiegesprekken en schriftelijke communicatie met de sollicitant of werknemer;
 • andere gegevens van een sollicitant of werknemer waarvan de verwerking vereist is op grond van of noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

VonWood, kan de volgende (categorieën van) persoonsgegevens verwerken van derde partijen (zoals websitebezoekers, niet-gebruikers van wie de persoonsgegevens in onze bestanden voorkomen, zakelijke relaties met wie we contact hebben);

 • contactgegevens (naam, voornamen, initialen, titels, geslacht, adres, postcode, stad), indien verstrekt;
 • andere contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie), indien verstrekt;
 • informatie die wordt verzameld tijdens bezoeken aan onze websites www.vonwood.com, inclusief IP-adres, zoals hieronder gespecificeerd onder 'Cookies';
 • gegevens met betrekking tot elektronische berichten van of bestemd voor derden en gegevens die nodig zijn om contact te houden met die derden;
 • andere gegevens die zijn verkregen uit openbare bronnen of zijn verstrekt door gebruikers, leveranciers of (andere) derden;
 • andere gegevens van derden waarvan de verwerking vereist is op grond van of noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

Rechtsgronden voor verwerking

VonWood verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende wettelijke verwerkingsgronden:

 1. als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek precontractuele handelingen te verrichten;
 2. als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 3. als dit nodig is om onze legitieme belangen of de belangen van een derde partij te rechtvaardigen;
 4. uw toestemming.

Als VonWood uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal VonWood u daar apart om vragen. Je kunt je toestemming op elk gewenst moment intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming.

Voor welke doeleinden verwerken we persoonsgegevens?

We kunnen de bovenstaande persoonsgegevens verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden, waarvoor we voor elk doel hebben aangegeven op basis van welke van de bovengenoemde wettelijke verwerkingsgronden (a tot en met d) VonWood dit doet. Als de verwerking gebaseerd is op het principe van 'gerechtvaardigd belang', lichten we dit belang kort toe. Als u hierover specifieke vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Doeleinden met bijbehorende verwerkingsgronden:

 • om de gevraagde diensten te leveren, waaronder het verlenen van toegang tot het platform, het identificeren van de gebruiker of derde partij (a, b en c: het kunnen aanbieden en verbeteren van onze diensten, naleving van de toepasselijke wet- of regelgeving);
 • om milieu- en CO2-emissie-/-reductieberekeningen te maken;
 • om de vervoerder opdracht te geven om zendingen op te halen en af te leveren (a, b en c: het kunnen aanbieden en verbeteren van onze diensten, naleving van de toepasselijke wet- of regelgeving);
 • voor onze administratie, waaronder de berekening of registratie van vergoedingen of voordelen, inkomsten en uitgaven, de betaling en invordering van claims (a, b en c: het belang van een goede administratie);
 • om eventuele klachten en geschillen over de service te kunnen behandelen (a, b en c: om onze rechten te verdedigen, bestaande relaties te onderhouden en te verbeteren door middel van een goede behandeling van klachten, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren en om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving);
 • om contact te onderhouden en met u te communiceren; ook met inbegrip van communicatie voor marketing en gerelateerde activiteiten zoals het verzenden van nieuwsbrieven (a, b, c: het belang om de diensten van VonWood in te schakelen ter attentie van bestaande gebruikers, d);
 • om je sollicitatie te behandelen (a, b, c: ons legitieme belang om te beoordelen of u geschikt bent voor de vacature en d: toestemming als u in ons portfolio wilt blijven, zie het kopje: „Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?”);
 • voor het plaatsen van bestellingen of de aankoop van diensten (a, b en c: ons belang om een goede administratie te kunnen voeren);
 • voor het uitvoeren van audits en andere interne controles (a, b en c: ons belang om een goede administratie te kunnen voeren);
 • om u toegang te geven tot onze websites, voor de beveiliging van onze websites en om statistieken te genereren over het gebruik van onze website; (a, b en c: ons belang om een goed werkende website aan te bieden);
 • om te voldoen aan onze wettelijke en wettelijke verplichtingen, waaronder toepasselijke wet- en regelgeving (b, c: het belang om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen).

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer in identificeerbare vorm dan nodig is om de doeleinden te bereiken die zijn opgenomen in dit privacy- en cookiebeleid. Meer specifiek worden de volgende bewaartermijnen toegepast:

 • De persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt met betrekking tot uw sollicitatie, worden tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. We kunnen uw persoonlijke gegevens tot een jaar na het einde van de sollicitatieprocedure bewaren als u daarvoor toestemming geeft. Dit geeft ons de mogelijkheid om je te benaderen voor eventuele toekomstige vacatures bij VonWood. Wanneer u in dienst treedt bij VonWood, worden de persoonsgegevens die u hebt verstrekt met betrekking tot uw sollicitatie onderdeel van uw personeelsdossier. Uw personeelsdossier wordt gedurende twee jaar na de beëindiging van uw dienstverband bij ons bewaard.
 • Persoonsgegevens die moeten worden bewaard op basis van artikel 52 van de Nederlandse wet op de rijksbelastingen wordt gedurende zeven jaar bewaard (vanaf het einde van het jaar waarin de gegevens in kwestie hun huidige waarde hebben verloren voor de (belasting-) gerelateerde bedrijfsactiviteiten) in verband met de fiscale bewaarplicht die op ons rust op grond van artikel 52, lid 4, van de Nederlandse wet op de rijksbelastingen.

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien wettelijke bewaarverplichtingen van toepassing zijn of zullen worden. VonWood kan de persoonsgegevens ook langer bewaren als dit noodzakelijk is voor de behandeling van incidenten en/of juridische geschillen. Voor meer informatie over de bewaartermijnen met betrekking tot het gebruik van cookies verwijzen we u vriendelijk naar de paragraaf „Cookies” in deze Privacy- en Cookieverklaring.

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

VonWood verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden ('ontvangers' in de zin van de toepasselijke privacywetgeving),] tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de doeleinden zoals uiteengezet in deze Privacy- en Cookieverklaring, als de wet ons daartoe verplicht of als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Ten slotte kan VonWood ook wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan een toezichthoudende autoriteit of een ander openbaar lichaam.

De derden aan wie de persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Als deze partijen kwalificeren als 'gegevensverwerker' in de zin van de toepasselijke privacywetgeving, zorgt VonWood ervoor dat met deze partijen een gegevensverwerkingsovereenkomst wordt gesloten die voldoet aan de vereisten die zijn opgenomen in de GDPR. Derden die diensten aanbieden aan VonWood als onafhankelijke gegevensbeheerder, zoals accountants, zijn zelf verantwoordelijk voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

VonWood kan persoonsgegevens delen met:

 • medewerkers van VonWood;
 • leveranciers (bijvoorbeeld softwareleveranciers zoals Google LLC voor de gebruikersstatistieken van onze website, zie hieronder onder „Cookies”), accountants, hostingproviders en anderen);
 • adviseurs in het kader van de levering van onze diensten;
 • met al onze rechtsopvolgers als VonWood wordt overgenomen door of gefuseerd met een ander bedrijf, en ook met derden die betrokken zijn bij een dergelijke voorgestelde of daadwerkelijke zakelijke transactie;
 • rechtbanken en overheidsinstellingen;
 • andere partijen, zoals toezichthouders en andere autoriteiten, indien wettelijk vereist of met uw toestemming.
 • om te bepalen of u in aanmerking komt voor de betalingsoptie Betalen per factuur en om deze mogelijk te maken, deelt VonWood uw bedrijfsgegevens en persoonlijke informatie met Sprinque. De privacyverklaring van Sprinque, die je hier kunt vinden: https://www.sprinque.com/ is van toepassing op de levering van deze diensten.

Om onze diensten te verlenen, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte met een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wet biedt. In dat geval zal VonWood ervoor zorgen dat een dergelijke overdracht van persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door een modelcontract af te sluiten dat voor dat doel is opgesteld en goedgekeurd door de Europese Commissie, en zal beoordelen of er aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u meer informatie wilt ontvangen over de passende of geschikte beveiligingsmaatregelen voor gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte of als u een kopie ervan wilt verkrijgen.

Veiligheidsmaatregelen

Naar onze mening is het belangrijk dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn. Om die reden zullen we ervoor zorgen dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens zoveel als redelijkerwijs mogelijk te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Onze medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht en moeten specifieke instructies volgen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Helaas is het verzenden van informatie via het internet nooit helemaal veilig. We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te beveiligen, maar aangezien we niet kunnen garanderen dat het verzenden van uw gegevens naar ons volledig veilig is, doet u dit altijd op eigen risico

Bij het verzenden van gegevens naar jou en anderen maken we gebruik van beveiligde verbindingen. Als u meer vragen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens of als u misbruik vermoedt, stuur dan een e-mail naar privacy@vonwood.com.

We zullen uw bericht zo snel mogelijk beantwoorden en indien nodig passende maatregelen nemen.

Cookies

Onze website (www.vonwood.com) we gebruiken cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door uw browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen en worden uitgelezen wanneer u onze websites gebruikt. Hieronder leggen we de verschillende soorten cookies uit die door onze websites worden gebruikt.

Functionele cookies

VonWood gebruikt verschillende functionele cookies die ervoor zorgen dat onze website naar behoren werkt.

We gebruiken de volgende functionele cookies op www.vonwood.com:

Naam Doel Duur

_dd_s - Cookie die wordt gebruikt om alle gebeurtenissen die zijn gegenereerd op basis van een unieke gebruikerssessie op meerdere pagina's te groeperen. Het bevat de huidige sessie-ID, of de sessie is uitgesloten vanwege een steekproef, en de vervaldatum van de sessie. De cookie wordt elke keer dat de gebruiker met de website interageert met een extra 15 minuten verlengd, tot de maximale duur van de gebruikerssessie (4 uur). - 15 minuten

Analytisch

We gebruiken analytische cookies om onze website goed af te stemmen op de voorkeuren en interesses van onze websitebezoekers en om je een gewenste website-ervaring te bieden.

Deze cookies sturen informatie terug naar onze tool voor gegevensanalyse, Google Analytics van Google LLC ('Google'). Via Google Analytics krijgen we inzicht in de manier waarop onze website wordt gebruikt. Dit betreft gebruikersstatistieken, zoals het aantal individuele bezoekers, de vaak gebruikte pagina's en de gemiddelde duur van een bezoek. Hiertoe worden persoonlijke gegevens verwerkt, zoals uw IP-adres, informatie over het apparaat dat u hebt gebruikt (apparaat-ID's), cookie-ID's en gebruikersidentificaties. We gebruiken Google Tag Manager om cookies en scripts te plaatsen en te beheren.

We hebben de Handleiding voor privacyvriendelijke Google Analytics-instellingen van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens voor het gebruik van Google Analytics. Dit betekent onder andere dat we Google de opdracht hebben gegeven om de laatste drie cijfers van uw IP-adres te verwijderen (waardoor het moeilijk is om het IP-adres naar een specifieke bezoeker te herleiden) en dat we de standaardinstellingen voor het delen van gegevens met Google hebben uitgeschakeld.

Daarnaast hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Google. We gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De beperkte informatie die via Google Analytics met Google wordt gedeeld, kan worden overgedragen naar en door Google worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

We gebruiken de volgende analytische cookies op onze website www.vonwood.com.

Naam Doel Duur

_GA_Pwk85177d5 - Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om de sessiestatus te behouden. - 2 jaar

_ga - Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics, een belangrijke update van de veelgebruikte analyseservice van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als client-ID. Het wordt opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de site. - 2 jaar

Verwijderen van cookies

Via de instellingen van je browser kun je cookies verwijderen en/of weigeren nieuwe cookies te plaatsen. De stappen die je hiervoor moet nemen, verschillen per browser. Zie de cookie-instellingen die beschikbaar zijn in uw webbrowser (s) voor meer informatie. Hieronder vindt u de instructies voor verschillende veelgebruikte browsers:

Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Rand
Safari en meer specifieke informatie voor Apple-apparaten is te vinden hier.

Opera

Als u niet wilt dat Google Google Analytics-gegevens verzamelt en gebruikt, kunt u de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is onder: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meer informatie over cookies en het verwijderen van cookies is te vinden op Consumentenbond, via Consuwijzer en door http://www.youronlinechoices.eu/.

Je privacyrechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door VonWood:

 • het recht om te vragen of we uw persoonlijke gegevens verwerken en zo ja, het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en om informatie te ontvangen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonlijke gegevens als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen ('recht om te worden vergeten');
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming;
 • het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen of over te dragen aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gebruikelijke en machineleesbare vorm ('recht op gegevensoverdraagbaarheid').
 • het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (Autoriteit Persoonsgegevens). Als u in een ander land in de Europese Economische Ruimte woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit van dat land.

VonWood maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel 22 GDPR.

U kunt een verzoek indienen om uw rechten uit te oefenen per post of e-mail via de hierboven vermelde contactgegevens. Om te voorkomen dat VonWood informatie aan de verkeerde persoon bekendmaakt, kan VonWood u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren.

In principe zal VonWood u binnen een maand na ontvangst laten weten of VonWood aan uw verzoek kan voldoen. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld wanneer het een complex verzoek betreft, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. VonWood zal u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen van een dergelijke verlenging. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving kan VonWood uw verzoek onder bepaalde omstandigheden weigeren. Als dit het geval is, leggen we je uit waarom. Meer informatie over je privacyrechten vind je op de website van de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming.

Amendementen

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 juli 2022. We behouden ons het recht voor om deze Privacy- en Cookieverklaring te wijzigen en zullen altijd de meest recente versie op onze website publiceren, met vermelding van de ingangsdatum van de wijzigingen. Als er substantiële wijzigingen zijn die grote gevolgen kunnen hebben voor een of meer betrokkenen, proberen we de betrokken betrokkenen rechtstreeks te informeren.